JK丝袜福利姬在线观看芋圆

JK丝袜福利姬在线观看芋圆

如是者三日,斑乃尽消。 二剂便可奏功,正不必多也。

二剂而心志舒矣,再服二剂而阳事举矣,不必多剂也。但石膏辛散,而性又猛烈,频用多用,反致损耗真阴,真阴一耗,则前火虽消,后火又将复起,况火之有余,水之不足也。

阳病暴而阴病缓,阳暴难于救援,阴缓易于调剂。 人有大便闭塞不通,咳嗽不宁,口吐白沫,咽喉干燥,两脚冰冷,人以为三焦之火旺也,谁知是肺经之火旺乎。

命门火旺,而膀胱之水通;命门火衰,而膀胱之水闭矣。减黄连、肉桂各用三分,再服数剂,两火不再动矣。

服一月即阳举,可以久战矣。再服十剂,前症顿去。

何若用熟地纯阴之品,得玄参濡润之助。 然方中虽是治阴,未常非治阳之药,所以能入于阴之中,又能出乎阴之外,而阴邪阳邪两有以消之也。

Leave a Reply